IRYDION   Literatura - Teatr - Kultura
(strona archiwalna)

 

 

IRYDION WSPÓŁPRACA REDAKCJA INFORMACJE ARCHIWUM KONTAKT

 

 

INFORMACJE DLA AUTORÓW:

 

Czasopismo ma charakter otwarty i mogą w nim publikować autorzy z ośrodków krajowych i zagranicznych. Publikowane teksty mogą być składane w językach polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim. Publikacje w języku polskim muszą zawierać abstrakt angielski. Publikacje w językach obcych, abstrakt polski. Redakcja przyjmuje do druku wyłącznie teksty oryginalne, nigdzie dotąd niepublikowane; mogą to być rozprawy naukowe, artykuły przeglądowe i metodyczne, sprawozdania, tłumaczenia, recenzje. Do artykułów  należy również dołączyć słowa kluczowe (w języku polskim i angielskim) i bibliografię.

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja drukowana.

Autorzy proszeni są o zapoznanie się z Zasadami przygotowania publikacji dla Wydawnictwa UJD (zob. zasady).

Procedura recenzowania jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

  • Złożone artykuły naukowe wstępnie ocenia Komitet Redakcyjny.

  • Teksty pozytywnie zaopiniowane otrzymują kod a następnie są kierowane do dwóch niezależnych zewnętrznych recenzentów.

  • Recenzenci nie znają nazwisk ani afiliacji autorów, którzy nie znają nazwisk recenzentów (zasada double-blind review process).

  • Pisemna recenzja kończy się jednoznacznym wnioskiem o zakwalifikowaniu artykułu do publikacji lub o jego odrzuceniu. Jeśli tekst wymaga poprawek, autor otrzymuje recenzje, zawierające odpowiednie sugestie.

Czasopismo posiada stabilność wydawniczą, jest wydawane raz w roku.

W czasopiśmie nie ma i w przyszłości nie będzie przypadków "ghostwriting" ani "guest autorship". Wszystkie artykuły mają jednego autora. Sporadycznie zdarzają się artykuły mające dwóch autorów, ale znany jest ich wkład pracy w takich publikacjach.

 

Pliki do pobrania:

Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych

Oświadczenie autora o zastosowaniu się do uwag recenzenta

Informacja RODO

 

 

IRYDION WSPÓŁPRACA REDAKCJA INFORMACJE ARCHIWUM KONTAKT